Stichting Museum Valkenburg is door de belastingdienst aangewezen als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Een ANBI is vrijgesteld van schenkings- en successierechten. Uw bijdrage aan Museum Valkenburg is een mogelijke aftrekpost bij de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. Kijk op www.anbi.nl en www.daargeefjeom.nl.

Wettelijke invulling van het begrip ANBI

In de wettelijke definitie is sprake van een ANBI als een instelling uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en voldoet aan een aantal bijkomende voorwaarden. Met een culturele ANBI bedoelen we een ANBI die actief is in de cultuursector. Hieronder vallen bijvoorbeeld theater-, dans en operagezelschappen, orkesten, muziekensembles, schouwburgen, bibliotheken, filmhuizen, poppodia en musea.

Fiscale voordelen ANBI’s op een rijtje

Bij een inzet van minimaal 90% voor een algemeen nuttig doel:
Een ANBI hoeft geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.

Uitkeringen die een ANBI doet in het algemeen belang zijn vrijgesteld van schenkbelasting.

Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (binnen de daarvoor geldende regels).

Onze ANBI informatie

Ons fiscaal nummer:

NL 0050.11.024.B.01

Ons RSIN nummer:

005011024

Ons KVK nummer:

41076485

Onze doelstelling:

1. De stichting heeft ten doel:
a. het oprichten, instandhouden en uitbreiden van een museum voor de kunst en cultuurhistorie, in het bijzonder betrekking hebbende op de gemeente Valkenburg aan de Geul en omgeving.
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. het verstrekken van informatie aan degenen, die zich tot de stichting wenden en via eigen publicaties;
b. het verzamelen van fondsen;
c.  het sluiten van overeenkomsten ter verkrijging van eigendom, bezit of houderschap van voorwerpen welke voor de kunst en cultuurhistorie – als in artikel 2.a lid 1 omschreven, van belang zijn;
d.  het (gelegenheid geven tot) exposeren van zaken welke de kunst en cultuurhistorie als in artikel 2a lid 1 omschreven, betreffen;
e.  het exploiteren van het bestaande museum “Museum Valkenburg”; en
f. alle overige wettige middelen, die bijdragen tot verwezenlijking van het doel.

Samenvatting van ons beleidsplan:

Ons actuele beleidsplan

Ons bestuur:

De heer Mr. F.E. Boon, bestuursvoorzitter
Vacature, secretaris
De heer K. Damhof, penningmeester
Mevrouw Jolanda Rikers, bestuurslid marketing & PR
Mevrouw J.T.M. Vervoort-Stevens, bestuurslid met aandachtsgebied exposities
De heer J.H. Janssen, bestuurslid met aandachtsgebied vrijwilligers
Vacature, bestuurslid educatie

De nummers 1,2 en 3 vormen tevens het dagelijks bestuur van de Stichting.

Ons beloningsbeleid:

Onze Stichting heeft niemand! op de loonlijst. De organisatie wordt louter gerund door vrijwilligers. Enkele cruciale vrijwilligersfuncties ontvangen een bescheiden vrijwilligersvergoeding.

Ons jaarverslag:

Jaarverslag 2022

Onze financiën:

Onze balans en staat van baten en lasten – 2022