Steun het museum

Sponsoring van het museum

De gemeente Valkenburg aan de Geul subsidieert het Museum met ongeveer € 50.000 per jaar. Maar het Museum moet zelf elk jaar ook nog € 50.000 bij elkaar zien te krijgen door entreegelden, verkoop van boeken en kunst, subsidies, bijdragen van Vrienden en Begunstigers en door sponsoring. Om de inrichting en collectie actueel te houden zijn continue investeringen noodzakelijk. Hiervoor worden grote en kleine sponsors gezocht. Wilt u meedoen?

Het Museum kent meerdere sponsormogelijkheden.

1. Hoofdsponsor: met vermelding op alle museumuitingen, in de categorieën:

Goud : vanaf € 30.000 Zilver: vanaf € 15.000 Brons : vanaf € 5.000

2. Naam geven aan een zaal : € 5.000; de naam van de sponsor wordt vermeld op een plaquette.
Naamgevers zaal:

Kiwanis Valkenburg a/d Geul (Charles Eijck zaal)
Stichting Jacques Vonk (Jacques Vonk zaal)

3. Sponsor van € 500 tot € 5.000: vermelding bij een tentoonstelling of ander evenement.

4. Sponsor van € 50 tot € 500: vermelding op het bord in de gang ‘The Wall of Fame’.

De belastingdienst vermenigvuldigt uw gift zelfs. Mooi toch!

De afgelopen periode hebben talloze instellingen, bedrijven en particulieren grotere bedragen beschikbaar gesteld, waaronder:

  • Beers Financieel Adviesbureau
  • Cultuurfonds Limburg
  • Django Dancewear
  • Euregio Habets Royen
  • Gemeente Valkenburg aan de Geul
  • Mondriaanfonds
  • Provincie Limburg
  • Pub Henry VIII

Heeft u interesse om het museum of een specifieke tentoonstelling te sponsoren of wenst u nadere informatie neemt dan contact op met het bestuurslid marketing van het Museum Valkenburg Jolanda Rikers: jolanda.rikers@museumvalkenburg.nl

Schenken en nalaten

Het Museum heeft de ANBI-status: elke gift is aftrekbaar, maar daarbij geldt een drempel en een maximum. Het gehele bedrag zonder beperkingen aftrekken kan door ‘schenking bij acte’. Hoe? U komt schriftelijk met het Museum overeen vijf jaar lang een bepaald bedrag te schenken. Dan kan dit bedrag elk jaar in zijn geheel fiscaal worden afgetrokken. Het betreffende formulier kan men downloaden op de site van de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl .

Goede doelen ontvangen vaak een legaat of (een deel van) een erfenis. Voor een dergelijke schenking moet men wél naar de notaris. Deze bestuursleden van het Museum kunnen u daarover informeren:

De heer Mr. F.E. Boon, bestuursvoorzitter
De heer K. Damhof, penningmeester

Stand van zaken sponsoring herinrichting:

Gouden sponsoren:

Gemeente Valkenburg a/d Geul
Stichting Fien Huth
Stichting Elisabeth Strouven

Zilveren sponsor:

Fonds voor Sociale Instellingen

Naamgever zaal:

Kiwanis Valkenburg a/d Geul (Charles Eyck Zaal)
Stichting Jacques Vonk (Jacques Vonk Zaal)

Daarnaast hebben talloze instellingen, bedrijven en particulieren grotere of kleinere bedragen beschikbaar gesteld.

Stichting Museum Valkenburg is door de belastingdienst aangewezen als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Een ANBI is vrijgesteld van schenkings- en successierechten. Uw bijdrage aan Museum Valkenburg is een mogelijke aftrekpost bij de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. Kijk op www.anbi.nl en www.daargeefjeom.nl.

Wettelijke invulling van het begrip ANBI

In de wettelijke definitie is sprake van een ANBI als een instelling uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en voldoet aan een aantal bijkomende voorwaarden. Met een culturele ANBI bedoelen we een ANBI die actief is in de cultuursector. Hieronder vallen bijvoorbeeld theater-, dans en operagezelschappen, orkesten, muziekensembles, schouwburgen, bibliotheken, filmhuizen, poppodia en musea.

Fiscale voordelen ANBI’s op een rijtje

Bij een inzet van minimaal 90% voor een algemeen nuttig doel:
Een ANBI hoeft geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.

Uitkeringen die een ANBI doet in het algemeen belang zijn vrijgesteld van schenkbelasting.

Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (binnen de daarvoor geldende regels).